Opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 marca 2022 r.
Poz. 698

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/345/2022

RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 ze zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.75 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się wysokość opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Walcach, zwanym dalej
Żłobkiem oraz maksymalną opłatę za wyżywienie:
1) miesięczną opłatę za pobyt w Żłobku dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walce:
a) do 6 godzin dziennie w wysokości 13,30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danym roku budżetowym,
b) do 10 godzin dziennie w wysokości 20,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danym roku budżetowym;
2) miesięczną opłatę za pobyt w Żłobku dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Walce, którego gmina
na terenie której dziecko mieszka udziela pomocy finansowej Gminie Walce z przeznaczeniem na
dofinansowanie opieki dzieci do lat 3:
a) do 6 godzin dziennie w wysokości 13,30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danym roku budżetowym,
b) do 10 godzin dziennie w wysokości 20,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danym roku budżetowym;
3) miesięczną opłatę za pobyt w Żłobku dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Walce, którego gmina
na terenie której dziecko mieszka nie udziela pomocy finansowej Gminie Walce z przeznaczeniem na
dofinansowanie opieki dzieci do lat 3:
a) do 6 godzin dziennie w wysokości 23,30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danym roku budżetowym,
b) do 10 godzin dziennie w wysokości 30,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danym roku budżetowym;
4) dodatkową opłatę w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej zadeklarowanych odpowiednio
6 i 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku;
5) maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 0,27% minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku budżetowym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
2. Miesięczną opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że
do 50 gr. pomija się a powyżej 50 gr zaokrągla się w górę.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 4 marca 2022 r.
Poz. 698§ 2. Rodzicom, którym zostało przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U z 2021 r. poz. 75
ze zm.), opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 podlega obniżeniu o wysokość tego dofinansowania,
z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Rodzicom, którzy wnieśli opłaty, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1, 2, 3 i 4, którym przyznano
dofinansowanie na podstawie art. 56 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2276) dofinansowanie jest zwracane na rachunek wskazany przez rodzica, lub na
wniosek rodzica może zostać zaliczone na poczet obniżenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 za
kolejne miesiące.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 zostaje pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni
kalendarzowych w danym miesiącu czasowego zamknięcia żłobka, w którym działalność w zakresie usługi
opieki nad dziećmi została zawieszona.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXII/201/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2022 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Mateusz Burczyk

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry