Statut


UCHWAŁA NR XII/108/2019 
RADY GMINY WALCE 
z dnia 30 października 2019 r. 
w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 , ust. 2 i art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.409 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 
§ 1. Statut Publicznego Żłobka w Walcach, stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/99/2019 Rady Gminy 
Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie  utworzenia Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 
uchwały.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Mateusz Burczyk 

 

Załącznik do uchwały Nr XII/108/2019 
Rady Gminy Walce 
z dnia 30 października 2019 r. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 
§ 1. 1.  Publiczny Żłobek w Walcach zwany dalej „żłobkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Walce, 
działającą w formie jednostki budżetowej. 
2. Siedziba żłobka znajduje się przy ul. Konopnickiej 8 w Walcach. 
3. Obszarem działania żłobka jest teren Gminy Walce. 
4. Żłobek świadczy usługi w pierwszej kolejności na rzecz dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie 
Gminy Walce. 
5. Żłobek jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
6. Żłobek nie posiada osobowości prawnej. 
7. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych 
lub inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
Rozdział 2. 
Cele i zadania żłobka 
§ 2. Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, 
wychowawczej oraz edukacyjnej dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat oraz 
wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka. 
§ 3. 1.  Do zadań żłobka należy: 
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 
2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej; 
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka, 
uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny oraz uwzględniający jego niepełnosprawność, jeśli 
istnieje; 
4) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowania postaw społecznych i usamodzielnianie 
dzieci zgodnie z wiekiem i poziomem rozwoju; 
5) tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy 
z dzieckiem; 
6) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej; 
7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w żłobku. 
2. Cele i zadania żłobka realizowane są poprzez: 
1) współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka, udzielaną pomoc rodzicom 
w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka; 
2) zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku 
i potrzeb rozwojowych dzieci, fachową opiekę ze strony personelu żłobka posiadającego odpowiednie 
kwalifikacje; 
3) organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, zajęć tematycznych, 
dydaktycznych, manipulacyjno - konstrukcyjnych, stymulujących indywidualny rozwój psychomotoryczny, 
uwzględniających indywidualne potrzeby, zdolności i zainteresowania, możliwości i potencjał dzieci, 
w tym dzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzju niepełnosprawności; 

4) współpracę z instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc, w szczególności w przypadku 
indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosparwnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosparwności; 
5) ustalenie rozkładu dnia zapewniającego dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem 
fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem. 
3. Rodzice dziecka objętego opieką żłobkową mają prawo do: 
1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach; 
2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka; 
3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania żłobka i pracowników. 
4. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych zajęciach, w tym adaptacyjnych i otwartych, 
w uroczystościach z okazji świąt oraz w innych wydarzeniach, w dniach i godzinach określonych przez 
dyrektora żłobka. 
Rozdział 3. 
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w żłobku 
§ 4. 1.  Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Walce. 
2. Dzieci spoza gminy Walce będą przyjmowane do żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Walce i posiadania wolnych miejsc w żłobku. 
§ 5. 1. W przypadku ukończenia przez dziecko, uczęszczające do żłobka, wieku 3 lat może ono dalej 
uczęszczać do żłobka, nie dłużej jednak niż do końca sierpnia tego roku kalendarzowego albo końca miesiąca 
kalendarzowego, w którym kończy trzeci rok życia, w zależności od tego, która z tych dat następuje później. 
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni lub 
w przypadku co najmniej czternastodniowej zwłoki w zapłacie za pobyt lub wyżywienie dziecka, dyrektor 
żłobka może skreślić to dziecko z listy przyjętych (uczęszczających) do żłobka. 
§ 6. Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się na zasadzie stałej, całorocznej rekrutacji na wolne miejsca 
w żłobku. 
§ 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają: 
1) dzieci z rodziny wielodzietnej, posiadającej co najmniej troje małoletnich dzieci; 
2) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; 
3) dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub pracującego zawodowo rodzica samotnie 
wychowującego dziecko. 
§ 8. 1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, trwającej nieprzerwanie co najmniej pięć dni, 
dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, o ile 
przewidywany czas tej nieobecności jest znany dyrektorowi. 
2. Informację o możliwości przyjęcia innego dziecka do żłobka na czas nieobecności dziecka, o której 
mowa w ust. 1, dyrektor umieszcza w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie żłobka oraz na 
stronie internetowej żłobka. 
3. Dyrektor zawiera pisemną umowę z rodzicami dziecka przyjętego na czas nieobecności, o której mowa 
w ust.1, określającą szczegółowe warunki pobytu dziecka w żłobku, czas i okres tego pobytu oraz termin 
wniesienia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka. 
§ 9. Rodzice dziecka objętego opieką żłobkową zobowiązani są do: 
1) przestrzegania statutu żłobka; 
2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce ustalone przez dyrektora; 
3) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą 
dziecku pełne bezpieczeństwo; 
4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka

Rozdział 4. 
Zasady ustalania opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 
§ 10. 1.  Pobyt dziecka w żłobku jest płatny. Rodzice zobowiązani są do ponoszenia: 
1) opłaty za pobyt dziecka; 
2) opłaty za wyżywienie dziecka. 
2. Wysokość opłaty za pobyt i opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku ustala odrębna uchwała Rady 
Gminy Walce. 
§ 11. 1.  W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi. 
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za wyżywienie wniesiona przez rodzica za dany 
miesiąc kalendarzowy, podlegają odpisowi w wysokości sumy iloczynu dziennej stawki żywieniowej i liczby 
dni nieobecności w miesiącu pod warunkiem dokonania powiadomienia żłobka przez rodzica dziecka o tej 
nieobecności. 
3. Powiadomienia, o których mowa w ustępie 2, rodzic może dokonać w wybranej przez siebie formie: 
osobiście, telefonicznie, listownie (pisemnie) lub pocztą elektroniczną. 
4. W czasie przerwy wakacyjenj, o której mowa w §15, opłata za pobyt i za wyżywienie podlega odpisowi. 
Rozdział 5. 
Organizacja żłobka 
§ 12. 1.  Żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
2. Pracą żłobka kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności i reprezentuje 
go na zewnątrz. 
3. Dyrektor żłobka działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Walce. 
4. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy porządkowe oraz opracowuje program 
pracy żłobka. 
5. Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora należy: 
1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania oraz prawa pracy w stosunku do 
pracowników żłobka; 
2) ustalanie wewnętrznej organizacji żłobka, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach; 
3) ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych żłobka; 
4) zapewnienie pracownikom żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 
5) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji; 
6) współpraca z dyrektorem Publicznego Przedszkola w Walcach ; 
7) opracowywanie rocznego planu finansowego żłobka; 
8) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu; 
9) ustalanie wielkości stanu zatrudnienia żłobka. 
§ 13. 1. Strukturę organizacyjną żłobka określa Regulamin Organizacyjny, który ustala Dyrektor żłobka 
w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Walce. 
2. W Regulaminie Organizacyjnym Dyrektor żłobka ustala godziny pracy żłobka, biorąc pod uwagę opinie 
rodziców. 
3. Obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową żłobka prowadzi Gminny Zarząd Oświaty 
w Walcach. 
§ 14. Pracownicy żłobka wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych. 

§ 15. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, trwającej nie dłużej niż jeden 
miesiąc, w okresie lipiec - sierpień. Termin przerwy ustala corocznie dyrektor żłobka. 
Rozdział 6. 
Mienie żłobka 
§ 16. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym 
oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę i właściwe wykorzystanie. 
Rozdział 7. 
Zasady gospodarki finansowo-księgowej 
§ 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej żłobka jest roczny plan finansowy obejmujący planowane 
dochody i wydatki żłobka, stanowiący część budżetu gminy Walce uchwalonego przez Radę Gminy 
w Walcach. 
2. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych. 
3. Dyrektor żłobka ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1. 
§ 18. Źródłami finansowania żłobka są: 
1) środki finansowe z budżetu gminy Walce; 
2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej; 
3) inne dochody przewidziane prawem. 
§ 19. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Rozdział 8. 
Nadzór i kontrola nad żłobkiem 
§ 20. 1.  Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Wójt Gminy Walce. 
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 
1) warunki i jakość świadczonej opieki; 
2) realizację zadań statutowych; 
3) prawidłowość gospodarowania mieniem; 
4) gospodarkę finansową. 
Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe 
§ 21. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści w brzmieniu:”Publiczny Żłobek w Walcach 
ul. Konopnickiej 8, 47 – 344 Walce”. 
§ 22. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

PDF1.uchwała utworzenie żłobka.pdf (141,10KB)

PDFStatut.pdf (142,76KB)
 

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry