Standardy ochrony małoletnich

 Standardy Ochrony Małoletnich w Publicznym Żłobku 

 w Walcach

– podstawowe procedury postępowania

 

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Dyrektor Publicznego Żłobka w Walcach z dniem 09 stycznia 2024r.  wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (zwane dalej „Standardami”), których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim , dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

 

Standard 1 – Żłobek/ placówka opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich, które określają:

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 2. Procedury reagowania na krzywdzenie.
 3. Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania pomocowe.
 4. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 5. Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni. w tym zachowania niedozwolone.
 6. Zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania niedozwolone.
 7. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
 8. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie, w tym ochrony wizerunku i danych osobowych.
 9. Zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

 

Standard 2 – Żłobek/ placówka stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel ze Standardów.

Standard 3 – Żłobek/ placówka wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi żłobka udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

Standard 4 – Żłobek/ placówka co najmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje zapisy Standardów, konsultując się z personelem, dziećmi i rodzicami oraz aktualizując

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:
 1. zwrócenie uwagi personelu żłobka, rodziców i podmiotów współpracujących na konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem;
 2. określenie zakresu obowiązków przedstawicieli żłobka w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
 3. wypracowanie adekwatnej procedury do wykorzystania podczas interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich;
 4. wprowadzenie wzmożonej działalności profilaktyczno – wychowawczej w zakresie zapewnienia ochrony dzieci przed przemocą.
 1. Personel żłobka w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, monitoruje sytuację i dobrostan dziecka oraz stosuje zasady określone w Standardach.
 2. Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel wobec dziecka jakiejkolwiek formy przemocy.
 3. Ze Standardami zapoznawany jest cały personel placówki,  rodzice, zgodnie z procedurami określonymi w treści Standardów.
 4. Dyrektor żłobka wyznacza opiekuna żłobka Monika Mitula jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Standardów, reagowanie na sygnały ich naruszenia, ewaluowanie i modyfikowanie zapisów Standardów i prowadzenie rejestru interwencji i zgłoszeń.

 

Rozdział 2

Sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

 1. Standardem jest rekrutacja pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych odbywająca się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji, a pracodawca dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji kandydata, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
 2. Żłobek dba, aby osoby w niej zatrudnione – zarówno pracownicy pedagogiczni, jak i niepedagogiczni, w tym osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia oraz wolontariusze, stażyści i praktykanci, posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowiła dla nich zagrożenia.
 3. W każdym przypadku żłobka musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 4. Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym osoba zatrudniająca przed zawarciem umowy sprawdza kandydata w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (dostęp: rps.ms.gov.pl, po założeniu profilu placówki).
 5. Pracodawca jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej lub od innej osoby (wolontariusza, praktykanta i in.) przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z małoletnimi w szkole/ placówce, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego  oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
 6. Kandydat/kandydatka składa oświadczenia o posiadaniu przez niego/nią pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych; o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.
 7. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie przedkłada pracodawcy:
 1. informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa  uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów;
 2.  pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa.
 3. jeżeli mieszkała w innych państwach w ciągu 20 lat niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
 1. Dopuszczalne jest przedłożenie przez kandydata pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia, że prawo danego państwa nie przewiduje wydawania informacji o niekaralności i/lub nie prowadzi rejestru karnego oraz oświadczenia, że nie był(-a) w tym państwie prawomocnie skazany(-a).
 2. O zawieraniu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia świadczy zawarta w ich treści klauzula „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 3. Oświadczenia, wydruki z rejestrów i zaświadczenia z KRK dołączane są do części A akt osobowych pracownika lub do dokumentacji wolontariusza/ praktykanta. W przypadku danych z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, wystarczającym jest wydruk strony internetowej, na której widnieje komunikat, że sprawdzana osoba nie figuruje w Rejestrze.

 

Rozdział 3

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.

 

 1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a personelem żłobka jest działanie dla dobra dziecka, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.
 2. Personel działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, przepisów wewnętrznych żłobka oraz swoich uprawnień i kompetencji.
 3. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych), stażystów, praktykantów i wolontariuszy.
 4. Podstawowe standardy określające zasady, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności:
 1. Utrzymywanie profesjonalnej relacji z dziećmi i reagowanie względem nich w sposób niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych dzieci.
 2. Zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z dziećmi, podkreślające zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę i okazujące zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy.
 3. Nie zostawianie dzieciom nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic w postępowaniu i oczekiwań, egzekwując konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, ucząc tym samym, że odpowiedzialność jest po stronie dziecka, a konsekwencje wynikają z jego działania.
 4. Reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych dziecka, w tym dostosowanie poziomu komunikacji do dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnego.
 5. Uwzględnianie potrzeb dziecka oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dostosowanie metod i form pracy dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziecka niepełnosprawnego i dziecka zdolnego.
 6. Równe traktowanie dzieci bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
 7. Fizyczny kontakt z dziećmi możliwy tylko jako odpowiedź na realne potrzeby dziecka w danym momencie, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego. Na kontakt fizyczny (np. przytulenie) dziecko zawsze musi wyrazić zgodę.
 8. Ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec dziecka, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane.
 9. Udział personelu w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec małoletniego.
 10. Panowanie pracownika nad własnymi emocjami.
 11. Kontakt z dziećmi odbywa się wyłącznie w godzinach pracy żłobka i dotyczy celów edukacyjnych lub wychowawczych, a jeśli istnieje potrzeba spotkania z dzieckiem poza godzinami pracy, należy poinformować o tym dyrekcję i uzyskać zgodę rodziców małoletniego.
 12. Jeśli dziecko i jego rodzice są osobami bliskimi wobec pracownika, zachowuje on poufność wszystkich informacji dotyczących innych dzieci.
 1. W relacji personelu z małoletnimi niedopuszczalne jest w szczególności:
 1. stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby);
 2. zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie dzieci;
 3. podnoszenie głosu, krzyczenie na dzieci, wywoływanie u nich lęku;
 4. ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej, medycznej, prawnej itp.) dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci;
 5. zachowywanie się w obecności dzieci w sposób niestosowny, np. poprzez używanie słów wulgarnych, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach do atrakcyjności seksualnej;
 6. nawiązywanie z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, ani składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego seksualnych komentarzy, żartów, gestów oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych, bez względu na ich formę;
 7. faworyzowanie dzieci;
 8. utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych pracownika;
 9. proponowanie dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z dziećmi lub w ich obecności;
 10. zapraszanie dzieci do swojego miejsca zamieszkania. 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 

1. Standardem w żłobka jest:

 1. przeszkolenie wszystkich pracowników w obszarze prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na szkodę małoletnich; w zakresie roli pracowników oświaty w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka;
 2. udostępnienie wszystkim pracownikom wykazu danych adresowych lokalnych placówek pomocowych, zajmujących się ochroną dzieci oraz zapewniających pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i współpraca z tymi instytucjami (tj. ośrodek pomocy społecznej, dzielnicowy, centra pomocy dziecku, ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, placówki ochrony zdrowia);
 3. prowadzenie przez osobę wskazaną w rozdziale 1 ust. 5 Standardów, Karty dokumentowania przebiegu zdarzenia i Karty zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, których wzór stanowi załącznik do Standardów.
 1. Na potrzeby Standardów opracowano procedury interwencji w przypadku ujawnienia działania na szkodę małoletniego w formie:
 1. przemocy rówieśniczej
 2. przemocy domowej
 3. działania na szkodę dziecka przez pracownika żłobka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury podejmowania interwencji

I. Przemoc rówieśnicza

Standardy dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

1. Prowadzenie corocznej diagnozy czynników ryzyka i chroniących, również                w aspekcie określenia zakresu i rodzaju problemu związanego z przemocą wśród dzieci, a następnie ewaluowanie  programu wychowawczo – profilaktycznego w oparciu o uzyskane wyniki diagnozy.

2. W statucie żłobka, programie wychowawczo – profilaktycznym opracowane są ogólne zasady oczekiwań wobec zachowania dzieci i konsekwencje (sankcje) za ich nieprzestrzeganie.

3. Oddziaływaniami objęci są również rodzice, których edukuje się na temat obserwowania niepokojących objawów, mogących świadczyć o doświadczaniu przemocy i możliwych sposobach reagowania, w tym prawnego.

Zasady interwencji dla dzieci, będących świadkiem lub ofiarą przemocy rówieśniczej

1. Jak najszybciej należy powiadomić dorosłego pracownika żłobka, informując także o swoich podejrzeniach, że któryś z dzieci doznaje przemocy. Jeśli zdarzenie jest niebezpieczne, a w pobliżu nie ma nikogo dorosłego, bezzwłocznie należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

2. Osobie poszkodowanej powinno się okazać wsparcie poprzez życzliwe słowa, okazywanie empatii i wyrażanie dezaprobaty dla osób stosujących przemoc, absolutnie nie przyłączając się do dokuczania i rozpowszechniania hejtu.

Standardy dla rodziców dzieci doświadczających przemocy

1. Dziecku okazuje się bezgraniczne zrozumienie, nie komunikując mu, że mogło przyczynić się swoim zachowaniem do tego, że stało się ofiarą zachowań przemocowych, a podkreślając, że to zachowanie sprawcy jest nieakceptowane.

2. Rodzice informują żłobek jeśli ich dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy rówieśniczej, aktywnie współpracując z personelem w celu rozwiązania problemu.

3. W przypadkach, gdy dziecko stało się poszkodowanym zachowaniem, które ścigane jest z oskarżenia prywatnego, rodzice podejmują po sugestii żłobka właściwe kroki prawne.

Standardy interwencji podejmowanych przez personel żłobka

1. Personel żłobka bezwzględnie przestrzega zasad żłobka w zakresie zgłaszania incydentów przemocy.

2. Interweniujący pracownik musi zadbać o bezpieczeństwo dziecka i odseparować go od agresywnego dziecka, jeśli zdarzenie przemocowe trwa.

3. Ujawniający przemoc pracownik sporządza notatkę opisującą uzyskane informacje lub przebieg zdarzenia, celem przekazania jej osobie odpowiedzialnej za rejestrowanie zdarzeń i realizowanie Standardów.

4. O zdarzeniu poinformowany zostaje opiekun, który przeprowadza rozmowę z dziećmi, a następnie kontaktuje się z ich rodzicami.

5. W przypadku zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu, wykorzystania seksualnego i/lub innych zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, informowany jest dyrektor żłobka, który powiadamia Policję (interwencyjnie, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie i/lub gdy rodzice odmawiają przyjazdu) lub sądu rodzinnego (wysłanie zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu karalnego/ przestępstwa).

6. W przypadku zdarzenia incydentalnego (popchnięcie, szturchnięcie, ośmieszenie, niestosowny komentarz) opiekun wraz z dzieckiem i rodzicami opracowują działania naprawcze i rozważają zastosowanie kary statutowej. W przypadku kolejnego zdarzenia z udziałem tych samych osób, należy zastosować środek oddziaływania wychowawczego lub powiadomić sąd rodzinny (postępowanie o demoralizację lub wgląd w sytuację rodzinną u dziecka poniżej 10. roku życia).

II. Przemoc domowa (krzywdzenie dziecka w rodzinie)

1. W przypadku uzyskania przez pracownika żłobka podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone lub zaniedbywane przez rodziców, ma on obowiązek przekazania tej informacji dyrektorowi żłobka i sporządzić notatkę służbową. Oznakami przemocy mogą być dostrzeżone przez nauczycieli lub innego pracownika żłobka ślady pobicia, unikanie sytuacji odsłaniania ciała przy przebieraniu się, noszenie długich rękawów/nogawek bez względu na warunki pogodowe itp., ale też dostrzegalne zmiany w zachowaniu się dziecka, w tym sytuacji dydaktycznej (pogorszenie zachowania, gorsza frekwencja).

2. Opiekun organizuje spotkanie z rodzicami dziecka, którego podejrzenie dotyczy, przekazując im uzyskane informacje, dostępne formy pomocy dla rodziny w kryzysie oraz w przypadku potwierdzenia zgłoszenia, o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/ Policja; sąd rodzinny; procedura „Niebieskie Karty”; ośrodek pomocy społecznej). Spotkanie jest protokołowane przez wychowawcę grupy.

3. Jeśli zgłoszenie potwierdziło się, a sprawcą jest jeden z rodziców, w obecności drugiego z rodziców, innej osoby najbliższej dla małoletniego lub pełnoletniej osobie wskazanej przez małoletniego, opiekun będący wychowawcą grupy,  znający sytuację domową małoletniego, wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”, wypełniając formularz „Niebieska Karta – A”, a formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje rodzicowi, osobie najbliższej lub pełnoletniej osobie wskazanej przez małoletniego. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” żłobek niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych od wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza pozostawia się w żłobku.

4. Ponadto dyrektor żłobka lub osoba wyznaczona (zgodnie z zapisami w Rozdziale 5) może poinformować inną instytucję spośród wskazanych w ust. 2, w zależności od zdiagnozowanego typu przemocy, a dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tej instytucji.

5. Całość podjętych działań dokumentowana jest w formie protokołów i notatek służbowych, które udostępnione są na żądanie instytucji prowadzącej postępowanie karne. Tworzona jest także karta przebiegu interwencji.

6. W sytuacji stwierdzenia, że zgłoszenie jest bezzasadne i nie dochodzi do krzywdzenia dziecka, dyrektor żłobka lub inna osoba uczestnicząca w spotkaniu, o którym mowa w ust.2, sporządza notatkę z zakończenia procedury, przy czym zlecone zostaje dalsze obserwowanie sytuacji dziecka.

7. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, niewywiązywania się z założeń planu pomocy, unikania kontaktu z pracownikami żłobka, dyrektor pisemnie wnioskuje do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną, przekazując poczynione ustalenia.

8. Opiekun opracowuje plan wsparcia dziecka, w którym zawarte zostają wskazania dotyczące podjęcia przez żłobek działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oferowane dziecku i jego rodzicom formy wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i informacje o skierowaniu dziecka/rodziny do specjalisty spoza żłobka.

9. W przypadku, gdy dziecko doświadcza przemocy ze strony osoby najbliższej z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego i/lub zagrożone jest jego życie i zdrowie, powoływany jest przez dyrektora przedszkola zespół interwencyjny, w skład którego wchodzi dyrektor  żłobka, opiekun:

a) zespół interwencyjny zapewnia bezpieczeństwo dziecku i odseparowuje go od rodzica podejrzanego o krzywdzenie, jednocześnie alarmowo powiadamiając Policję, w której kompetencjach leży dalsze postępowanie;

b) opracowywany jest plan pomocy dziecku zgodnie z wytycznymi z ust. 6;

c) w przypadku otrzymania wniosku o udzielenie informacji o dziecku od uprawnionej przepisami instytucji (sąd rodzinny, sąd karny, Policja, ośrodek pomocy społecznej, zespół interdyscyplinarny, grupa diagnostyczno – pomocowa), dyrektor żłobka jest zobowiązany do przygotowania takiej informacji.

III. Krzywdzenie dziecka przez pracownika żłobka

1. Osoba, która uzyskała informację, że dziecko jest krzywdzony przez pracownika żłobka, przekazuje ją dyrektorowi żłobka lub innej osobie wyznaczonej do zgłaszania incydentów (zgodnie z rozdziałem 5) wraz ze sporządzoną notatką służbową. Notatka służbowa może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

2. W przypadku, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, niezwłocznie przez osobę ujawniającą krzywdzenie powiadamiana jest alarmowo Policja, a w zgłoszeniu podawane są dane osoby zgłaszającej, dane ucznia oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie, a także wszystkie znane fakty w sprawie. Osoba zawiadamiająca w tej sytuacji wypełnia również kartę przebiegu interwencji.

3. Dyrektor żłobka natychmiastowo odsuwa pracownika od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko pokrzywdzonymi) do czasu wyjaśnienia sprawy i wzywa osobę, której dotyczy zgłoszenie na rozmowę wyjaśniającą, w której uczestniczy opiekun żłobka dziecka, protokołujący przebieg spotkania.

4. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony opiekuna żłobka dziecka, osoba ta nie uczestniczy w spotkaniu, o którym mowa w ust. 3.

5. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony dyrektora żłobka, działania interwencyjne prowadzi osoba wskazana w rozdziale 1 ust. 5.

6. Podczas spotkania omówiona zostaje sytuacja dziecka i zasadność podejrzeń, a także wypracowany zostaje sposób postępowania w tej sytuacji. W protokole ze spotkania zawarte zostają opracowane wnioski i postanowienia.

7. W przypadku potwierdzenia podejrzeń informuje o zdarzeniu rodziców dziecka krzywdzonego oraz pisemnie odpowiednie służby (Policję/ prokuraturę), składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Opracowywany jest plan wsparcia dziecka, z którym zapoznawane jest dziecko i jego rodzice.

8. W przypadku ustalenia, że zachowania pracownika związane są np. ze stosowaniem krzyku w kierunku dziecka, albo niestosownych komentarzy, dyrektor żłobka przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem, a jeśli nie przyniesie ona skutków, podejmuje się kroki zgodne z kodeksem pracy i innymi przepisami prawa.

 1. Organizowane są oddziaływania profilaktyczne w zakresie zapobiegania przemocy, w tym przy współpracy z instytucjami pozażłobkowymi (Policja, straż miejsca, organizacje pozarządowe i in.).

 

 

 

 

Rozdział 5

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.

 

 1. Podstawową zasadą relacji między dziećmi jest działanie z szacunkiem, uwzględniające godność i potrzeby małoletnich.
 2. Standardem jest tworzenie atmosfery życia żłobkowego, które promuje tolerancję i poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie.
 3. Dzieci angażowane są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego pozytywne relacje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Niedozwolone jest w szczególności:
 1. stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek dziecka, w jakiejkolwiek formie;
 2. używanie wulgarnego, obraźliwego języka;
 3. upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych dzieci;
 4. zachowanie w sposób niestosowny, tj. używanie wulgarnych słów, gestów, żartów, kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;
 5. stosowanie zastraszania i gróźb;
 6. utrwalanie wizerunku innych dzieci poprzez nagrywanie (również fonii) i fotografowanie bez uzyskania zgody i w sytuacjach intymnych, mogących zawstydzić;
 7. udostępnianie między małoletnimi substancji psychoaktywnych i używanie ich w swoim otoczeniu.

 

 

Rozdział 6

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu

 

 1. W przypadku użytkowania sprzętu z dostępem do Internetu pod nadzorem pracownika żłobka, ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych i czuwania nad bezpiecznym korzystaniem z Sieci podczas zajęć.
 2. W żłobka prowadzone są cykliczne działania profilaktyczne z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, a na jej terenie dostępne są materiały edukacyjne z tego zakresu.
 3. Na terenie żłobka dostępna jest sieć wifi, zabezpieczona hasłem dostępu.
 4. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści administrator sieci stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia, a swoje ustalenia przekazuje dyrektorowi, który organizuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem. Jeśli ten uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w procedurze ochrony (rozdział 7).

 

Rozdział  7

Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie

 

 1. Niebezpieczne treści (materiały pornograficzne, promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc, zachowania autodestrukcyjne)
  1. Treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem danej strony zgłaszane są administratorom strony.
  2. W przypadku zgłoszenia o dostępie do treści nieodpowiednich, administrator sieci ustala okoliczności zdarzenia, podejmując próbę ustalenia sprawcy i świadków incydentu, a także zabezpiecza dowody, konfiguruje zabezpieczenia sieci szkolnej, by na nowo zablokować dostęp do niewłaściwych treści. Z poczynionych ustaleń sporządza Kartę przebiegu interwencji.
  3. Jeśli treści niebezpieczne dotyczą osób niezwiązanych z żłobkiem, dyrektor zgłasza zdarzenie odpowiednim służbom (sądowi rodzinnemu lub Policji), przekazując zabezpieczone materiały.
  4. Jeśli uczestnikami zdarzenia są dzieci żłobkowe, ze sprawcą i ofiarą przeprowadzona jest rozmowa opiekuna na temat emocji, jakie może budzić materiał, do jakich zachowań zachęca, omówione zostają także konsekwencje zdarzenia wynikających ze złamania statutu żłobka.
  5. Powiadomieni zostają rodzice dzieci, których informuje się o poczynionych ustaleniach i dalszych działaniach żłobka (zastosowane kary statutowe/ środki oddziaływania wychowawczego, powiadomienie organów ścigania, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne).
  6. Współpraca z organami ścigania lub sądem rodzinnym obligatoryjnie musi zaistnieć w przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem małoletniego (osoby poniżej 18 roku życia – art. 202 § 3 kodeksu karnego) oraz treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych (art. 256 i art. 257 kodeksu karnego).
 2. Ochrona wizerunku
 1. W żłobka  pozyskiwane są pisemne zgody rodziców na publikację wizerunku dzieci na potrzeby dokumentacji fotograficznej działań podejmowanych przez placówkę. W miarę możliwości fotografowane są grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 2. Zdjęcia i nagrania nie są podpisywane informacjami identyfikującymi dziecka z imienia i nazwiska.
 3. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania dzieci są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez instytucję u administratora sieci, przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji.
 4. Nie dopuszczalne jest przechowywanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem dzieci na nośnikach nieszyfrowanych lub mobilnych (telefonach komórkowych i pendrive).

 

 1. Naruszenie prywatności
 1. Informacja o zagrożeniu naruszeniem prywatności w żłobka powinna zostać niezwłocznie przekazana administratorowi systemów informatycznych i dyrektorowi żłobka, którzy podejmują natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia danych i ograniczenia dalszego dostępu do informacji niejawnych.
 2. Następnie należy ustalić okoliczności zdarzenia, poprzez dokładne udokumentowanie pozyskanych informacji i skontaktować się z ekspertem ds. bezpieczeństwa cyfrowego w organie prowadzącym żłobka.
 3. W przypadku poważniejszych zagrożeń i w sytuacji, gdy naruszenie prywatności jest spowodowane przez osoby spoza żłobka, należy nawiązać współpracę z organami ścigania.
 4. Osoba wskazana w Rozdziale 1 ust. 6 powiadamia osoby dotknięte zdarzeniem (których dane osobowe wyciekły) o sytuacji, by podjęły indywidualne środki zaradcze.

 

 1. Cyberprzemoc
 1. Dziecko, który stało się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy (wyśmiewania, poniżania uczestników społeczności przedszkolnej przy użyciu technologii cyfrowych, obraźliwych komentarzy, rozpowszechniania wizerunku, manipulowania zdjęciami itp.) powinien zgłosić sytuację do opiekuna grupy . Zgłoszenia może dokonać także świadek cyberprzemocy.
 2. Przedstawiciel personelu, do którego dotarła informacja próbuje ustalić okoliczności zdarzenia, zebrać dowody w postaci zrzutów ekranu, wiadomości, komentarzy, zdjęć, adresów stron internetowych. Zebrane materiały przekazywane są osobie wskazanej w rozdziale 1 ust. 5, która wykonuje Kartę przebiegu interwencji.
 3. O zdarzeniu poinformowani zostają rodzice, którzy wspólnie z administratorem sieci i koordynatorem ds. Standardów ustalają, czy sytuacja wymaga powiadomienia organów ścigania i czy odpowiedzialnym za to będzie rodzic czy żłobka.
 4. Opiekun żłobka udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej ofierze, wyjaśniając również rolę żłobka w przeciwdziałaniu zjawisku cyberprzemocy i kolejne etapy postępowania żłobka.
 5. Jeśli sprawcą jest dziecko z żłobka, opiekun ze żłobka powinien przeprowadzić z nim rozmowę, w wyniku której ustali, czy istnieją przesłanki do zgłoszenia sprawy do sądu rodzinnego lub Policji (przestępstwa ścigane z urzędu), czy wystarczające będzie zastosowanie kar statutowych/ środków oddziaływania wychowawczego.

 

 1. Fake news
  1. Włączenie zagadnienia dezinformacji do tematów działalności profilaktycznej
  2. Prowadzenie kontroli mediów społecznościowych pod względem działań mających na celu ograniczenie rozpowszechniania fake newsów oraz sprawdzanie publikowanych w sieci treści.
  3. Reagowanie na potencjalne zagrożenie – prostowanie informacji, zgłaszanie administratorowi strony, jeśli treści są nielegalne lub niezgodne z regulaminem.

 

Rozdział 9

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

 

 1. Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:
 1. zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innymi instytucjami, jeśli istnieje taka konieczność;
 2. współpraca z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia małoletniego i zapewnienie mu pomocy;
 3. diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;
 4. Objęcie pomocą specjalistyczną poza żłobkiem, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 1. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy dziecko, jego rodzice, opiekun żłobka i zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej – każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania w określonym czasookresie.
 2. Działania koordynuje i monitoruje opiekun żłobka, który ściśle współpracuje z osobą odpowiedzialną za koordynację Standardów, wskazaną w Rozdziale 1 ust. 5 (o ile jest to inna osoba), w tym w podejmowaniu działań wspólnie z instytucjami pozażłobkowymi.
 3. Plan wsparcia uwzględnia:
 1. działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszone do organów ścigania;
 2. formy wsparcia oferowane przez żłobek;
 3. zaproponowane formy specjalistycznej pomocy pozażłobkowej, jeśli istnieje taka potrzeba.
 1. Planem wsparcia należy objąć także rodzeństwo pokrzywdzonego dziecka, jeśli są w tej samej placówce.
 2. Plan wsparcia małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja dziecka, zapewnienie mu warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, również pozażłobkowej, udzielanie wsparcia rodzicom i współpraca międzyinstytucjonalna.
 3. Plan wsparcia małoletniego ustalany jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieskie Karty”, uzyskanie informacji o krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp., współpraca z OPS).
 4. W przypadku realizacji procedury „Niebieskie Karty”, plan wsparcia małoletniego tożsamy jest z ustaleniami poczynionymi w grupie diagnostyczno – pomocowej.
 5. Do działań zaktywizowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje z żłobkiem w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia dziecku pomocy pozażłobkowej. W przypadku krzywdzenia przez obojga rodziców, interwencja polega również na zawiadomieniu sądu rodzinnego i Policji i działania względem rodziców, w tym sprawdzanie bezpieczeństwa domowników, leży w kompetencjach tych instytucji.
 6. Plan wsparcia małoletniego obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną, psychologiczną, socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną w tym zakresie.
 7. Zadania pracowników żłobka wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez dziecko zadań dydaktyczno – wychowawczych i budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i personelem żłobka.
 8. Plan wsparcia małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.

 

Rozdział 10

Zasady i sposób udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom polityki do zaznajomienia i stosowania oraz zasady aktualizacji i przeglądu Standardów

 

 1. Wszelkie procedury i dokumenty związane z wprowadzeniem Standardów są udostępniane personelowi, małoletnim i ich rodzicom podczas zapoznawania i zobowiązania do stosowania (zgodnie z poniższymi zasadami), a następnie na żądanie w dowolnym momencie. Dokumenty te można również znaleźć na stronie internetowej żłobka pod adresem https://zlobek.walce.pl/
 2. Wersja skrócona Standardów (dla małoletnich) dostępna jest u opiekuna żłobka
 3. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się ze Standardami po zawarciu umowy o pracę, a fakt zapoznania się i przyjęcia do stosowania poświadcza podpisem na liście dostępnej w sekretariacie żłobka.
 4. Rodzice/opiekunowie dzieci zapoznawani są ze Standardami podczas zebrań z rodzicami, każdorazowo na początku roku szkolnego, przy czym pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu 30 dni. Zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami każda osoba potwierdza swoim podpisem, złożonym na liście obecności lub na oświadczeniu dostarczonym do wychowawcy grupy
 5. Dzieci zapoznawani są ze Standardami podczas jednych z zajęć z opiekunem żłobka realizowanych w miesiącu wrześniu każdego roku, przy czym pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu 30 dni. Za potwierdzenie faktu zaznajomienia się z dokumentami służy lista obecności na zajęciach, podczas których te procedury były omawiane.
 1. Pracownicy powołani do pełnienia funkcji zgodnie z zapisami rozdziału 1 ust. 5 - 6, rozdziału 5 ust. 1, rozdziału 7 ust. 1 oraz rozdziału 9 ust. 3, na bieżąco monitorują i okresowo weryfikują zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci, dokonując co najmniej raz na dwa lata oceny Standardów, by dostosować je do aktualnych potrzeb i obowiązujących przepisów. Wnioski z przeprowadzonej oceny są dokumentowane w formie notatek służbowych, a zmiany w Standardach wprowadzane są aneksami, po uzyskaniu akceptacji dyrekcji żłobka i po konsultacjach z opiekunami żłobka
 2. Osoba, o której mowa w rozdziale 1 ust. 5 przeprowadza wśród pracowników, rodziców i uczniów minimum raz na dwa lata ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów, a następnie dokonuje analizy jakościowej i ilościowej badania ankietowego i sporządza na tej podstawie sprawozdanie z monitoringu. Sprawozdanie przekazywane jest dyrektorowi żłobka.
 3. Monitoring i ewaluacja Standardów, o których  mowa w ust. 7, prowadzona jest w oparciu o analizę dokumentacji wewnętrznej i korespondencji międzyinstytucjonalnej, przepisów prawa, obserwację, analizę ilościową i jakościową zgłoszeń, badania ankietowe, o których mowa w ust. 8, diagnozę czynników ryzyka i chroniących i konsultacje z organami żłobka.
 4. Wprowadzone zmiany w Standardach zatwierdza i przedstawia pracownikom, rodzicom i dzieciom, dyrektor żłobka

 

 

 

 

 

 

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i

zewnętrznych zagrożeń fizycznych

w Publicznym Żłobku w Walcach 

 

 1.  

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w żłobku.

AGRESYWNE ZACHOWANIA UCZNIA W ŻŁOBKU LUB PRZYPADKI TZW. FALI

 

 

Cel

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w żłobka na wypadek wystąpienia na terenie żłobka zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub opiekuna.

 

 

Osoby odpowiedzialne

i zarządzanie

 

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności  opiekun żłobka

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

1. Agresja fizyczna

§ Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika żłobka, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik żłobka powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy uczniami.

§ Należy powiadomić  dyrektora żłobka oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.

§ W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - ,  dyrektor żłobka wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych).

§ Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora żłobka.

§ Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego.

§ Opiekun grupy przeprowadzają rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.

§ Opiekun żłobka powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,

§ W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach.

 

W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi.

 

Obowiązki pracowników żłobka

 

Należy:

 • zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.
 • brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.
 •  mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury
 • znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.
 • Szkolić dzieci w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.
 • stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.

 

 

 

 

 1.  

Procedura postępowania na wypadek znalezienia w żłobka substancji psychoaktywnych

ZNALEZIENIE W ŻŁOBKU SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 

 

Cel

 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dzieci przebywających w żłobka/placówce w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub „dopalaczami”.

 

 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie

 

 

Dyrektor żłobka,

 

 

Podstawy uruchomienia procedury

 

Wystąpienie zagrożenia: (1) rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub alkoholu, (2) zdrowia dziecka po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu oraz (3) zdrowia ucznia w wyniku wypadku w przedszkolu lub poza nim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

 

 1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie żłobka, należy:
 • zachować szczególne środki ostrożności
 • zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej dzieci oraz ew. jej zniszczeniem
 • powiadomić dyrektora żłobka, który powiadamia Policję
 • ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy
 • przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji
 • opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.
 1. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:
 • odizolować dziecko od pozostałych dzieci w grupie
 • powiadomić opiekuna żłobka
 • powiadomić dyrektora żłobka, dyrektor powiadamia Policję
 • zażądać od dziecka w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji
 • zażądać od dziecka pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni
 • powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka
 • poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w żłobka/placówce
 • przeprowadzić z dzieckiem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa żłobkowego W dalszej kolejności należy objąć dziecko działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi.
 • Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym dziecka.
 • podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków odurzających.
 1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia dziecka alkoholem:
 • powiadomić opiekuna grupy
 • odizolować dziecko od pozostałych dzieci w grupie
 • przekazać dziecko pod opiekę pielęgniarki/pedagoga żłobka
 • powiadomić dyrektora żłobka
 •  o zaistniałej sytuacji powiadomić rodziców dziecka z prośbą o przybycie do żłobka/placówki
 • poinformować rodziców o obowiązującej w żłobku procedurze postępowania na wypadek znalezienia w żłobka substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć dziecko działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym dziecka.
 • przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
 • powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

 1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia dziecka narkotykami:
 • przekazać uzyskaną informację opiekunowi grupy poinformować pielęgniarkę/pedagoga żłobka
 • w momencie rozpoznania odizolować dziecko od pozostałych dzieci w grupie
 • przekazać dziecko pod opiekę pielęgniarki/pedagoga żłobka
 • poinformować dyrektora żłobka
 •  o zaistniałej sytuacji wezwać do żłobka rodziców/prawnych opiekunów dziecka
 • przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania
 • przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z dzieckiem.
 • zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
 • opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem
 • wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty
 • powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem dziecka.
 1. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia dziecka „dopalaczami”:
 • przekazać uzyskaną informację opiekunowi grupy
 • w momencie rozpoznania odizolować dziecko od pozostałych dzieci w grupie
 • przekazać dziecko pod opiekę pielęgniarki/pedagoga żłobka
 • poinformować dyrektora żłobka o zaistniałej sytuacji
 • wezwać karetkę pogotowia ratunkowego
 • wezwać do żłobka rodziców/prawnych opiekunów dziecka
 • przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania
 • przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z dzieckiem w ich obecności lub indywidualnie w celu wyciszenia emocji
 • udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się
 • opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem
 • wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty
 • powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem dziecka.
 1. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:
 • żłobka pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję
 • powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania
 • żłobka współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia dziecka
 • żłobka udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem
 • żłobka współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia
 • żłobka monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki pracowników żłobka

 

Należy:

 • zapoznać się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.
 • zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających.
 • zapoznać się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem.
 • zapoznać się z symptomami nadużycia alkoholu.
 • zapoznać się z symptomami zachowania dealerów środków odurzających.
 • prowadzić regularnie zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami niebezpiecznymi.
 • prowadzić systematyczne zajęcia z zakresu stosowania obowiązującego w żłobku Prawa.
 • realizować projekty edukacyjne z uczniami o współczesnych zagrożeniach.
 • prowadzić cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia dzieci.
 • prowadzić ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i bezpieczeństwa.
 • poznać nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami
 • zapoznawać się ę na bieżąco z przepisami obowiązującego Prawa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
 • zapoznawać się z programami rekomendowanymi, które możesz upowszechniać w swoim żłobka (www.programyrekomendowane.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych

KRADZIEŻ LUB WYMUSZENIE PIENIĘDZY LUB PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH

 

 

Cel

 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w żłobka przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, dokonanego przez dziecko.

 

Osoby odpowiedzialne

i zarządzanie

 

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami  odpowiada  dyrektor placówki,  .

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

 

 1. Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:
 • Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać podjęte bezzwłocznie
 • Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora żłobka
 • Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie żłobka)  dyrektora żłobka
 • Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji
 • Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby  oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. opiekun grupy, dyrektora lub innego pracownika żłobka (należy pamiętać, że pracownik żłobka nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki dziecka. Może to zrobić tylko Policja
 • We współpracy z opiekunem grupy należy ustalić okoliczności czynu.
 1. Otrzymanie przez dziecko prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego
 • Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego wobec dziecka dyrektor żłobka niezwłocznie  winien zapoznać się z treścią zawiadomienia.
 • Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego  wydaje decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci żłobka

 

Obowiązki pracowników żłobka

 

 • Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury
 • Wzięcie udziału w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury
 • Posiadanie - dostępnych w każdej chwili – numerów telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury
 • Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia procedury
 • Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą.

 

 

 1.  

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w żłobku

WYSTĄPIENIE PRZYPADKU PEDOFILII W ŻŁOBKU

 

 

Cel

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dzieci, na wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych.

 

Osoby odpowiedzialne

za zarządzanie

 

Dyrektor żłobka, osoba wyznaczona w przypadku nieobecności W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.

 • w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora
 • w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających dzieci, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji
 • następnie dyrektor żłobka winien przekazać pracownikom żłobka informację o stwierdzonym zagrożeniu
 • wychowawcy grupy  winni podjąć działania profilaktyczne wśród dzieci w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie
 • w przypadku stwierdzenia, że dziecko było molestowany, bezzwłocznie powinni zostać powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie dziecka oraz policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania
 • wychowawca  przeprowadza indywidualną rozmowę z dzieckiem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia)
 • dyrektor winien wezwać do żłobka rodziców/prawnych opiekunów dziecka
 • wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka sprawcy na temat zdarzenia
 • dyrektor żłobka w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem

 Obowiązki pracowników żłobka

 

Kodeks Karny: art. 197 § 3; art. 200 art. 200a; art. 200b;

 

 

 1.  

Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w żłobku przez dziecko

PRZYPADEK ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII W ŻŁOBKU PRZEZ UCZNIA

 

 

Cel

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dzieci, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pornograficznym.

 

 

Osoby odpowiedzialne

za zarządzanie

 

 

Dyrektor żłobka.

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

W przypadku powzięcia przez opiekuna żłobka/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu przez dziecko pornografii w Internecie, w żłobka należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora żłobka oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu

 • W przypadku, gdy dziecko przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego dziecka przez sprawców zdarzenia.
 • Dyrektor żłobka winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom żłobka.
 • Wychowawca grupy  winien podjąć działania profilaktyczne wśród dzieci w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań
 • Dyrektor winien wezwać do żłobka rodziców/prawnych opiekunów dzieci, który rozpowszechniał materiały pornograficzne
 • Wychowawca  winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia.

 

 

 1.  

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w żłobka lub wśród dzieci

PRZYPADEK PROSTYTUCJI W PRZEDSZKOLU LUB WŚRÓD DZIECI

 

 

Cel

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dziecka, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w żłobka lub wśród dzieci.

 

Osoby odpowiedzialne

i zarządzanie

 

 

Dyrektor żłobka

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

 • W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której dziecko było świadkiem czynności mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora żłobka.
 • W przypadku uzyskania informacji, że dziecko, który nie ukończył 18 lat, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, opiekun żłobka  powinien wezwać do żłobka rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika/opiekuna, że  świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się, powinien wezwać do żłobka rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z dzieckiem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje dziecko do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 • Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni dziecka odmawiają współpracy lub nie stawiają się do żłobka, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor żłobka winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).
 • W sytuacji, gdy żłobek wykorzystał wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia dziecka, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor żłobka winien powiadomić sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 • Dyrektor żłobka winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 • Wychowawca  żłobka winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka sprawcy na temat zdarzenia.
 • Dyrektor żłobka w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala konieczność podjęcia działań z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, które świadomie lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się.

 

Podstawa prawna

 

Kodeks Karny: art. 18 § 3, art. 203, art. 204.

 

 

 1.  

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych dzieci w żłobka

PRZYPADEK NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH DZIECI W ŻŁOBKA

 

 

Cel

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dzieci, na wypadek zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami dzieci o charakterze seksualnym.

 

Osoby odpowiedzialne

i zarządzanie

 

 

Dyrektor żłobka.

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

 • Opiekun lub inny pracownik żłobka  powinien powiadomić wychowawcę grupy   o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych dzieci w żłobka, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od dziecka zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.
 • W przypadku, gdy dziecko przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego dziecka przez dzieci, które brały czynny udział w tego typu zachowaniach
 • Opiekun żłobka przeprowadza rozmowę z dzieckiem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców dziecka.
 • Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem nie jest wystarczające dla zmiany jego zachowań, opiekun żłobka przekazuje rodzicom informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim
 • Opiekun żłobka może wezwać rodziców/opiekunów prawnych dziecka do żłobka i przeprowadzić rozmowę z dzieckiem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem.
 • W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w żłobka, gdy żłobek wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie dziecka wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor żłobka pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.
 • Gdy zachowanie dziecka może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), opiekun żłobka w porozumieniu z dyrektorem żłobka po uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów dziecka, zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Opiekun żłobka całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.
 • Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia dziecko, który nie ukończyło 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie opiekuna żłobka powinno być określone przez statut i/lub regulamin żłobka.

 

 

 

 1.  

Procedura postępowania w sytuacji wypadku dziecka w żłobku

SYTUACJA WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU

 

 

Cel

 

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników żłobka gwarantujących poszkodowanemu w wypadku w żłobku dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc.

 

 

Osoby odpowiedzialne

i zarządzanie

 

 

Dyrektor żłobka lub opiekun żłobka sprawujący w danym momencie opiekę nad uczniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

 

Wypadek dziecka jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką żłobka: na terenie żłobka lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką opiekuna żłobka).

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu

Pracownik żłobka, który powziął wiadomość o wypadku dziecka niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika żłobka.

Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo dziecka, skutkuje sankcją karną.

W sytuacji wypadku dziecka, opiekun żłobka przerywa zajęcia, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora żłobka o sytuacji.

2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika żłobka odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy, społecznego inspektora pracy.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik żłobka. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w  „Rejestr wypadków”. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze żłobka w dniu zdarzenia.

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub inny pracownik żłobka wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu dziecka w szpitalu, należy zapewnić dziecku opiekę w drodze do szpitala.

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem żłobka, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik żłobka

3. Zespół powypadkowy

Dyrektor żłobka powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi członek służby bezpieczeństwo i higienę pracy i opiekun żłobka odpowiedzialny za BHP w żłobku. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu wchodzi dyrektor żłobka. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w żłobka, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników żłobka wyznacza dyrektor.

4. Postępowanie powypadkowe

Zespół powypadkowy:

 • przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową
 • rozmawia z dzieckiem (w obecności rodzica lub opiekuna żłobka) i sporządza protokół przesłuchania
 • rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są dzieci – przesłuchanie odbywa się w obecności opiekuna żłobka, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności dziecka - świadka i jego rodziców
 • sporządza fotografię miejsca wypadku
 • uzyskuje pisemne oświadczenie opiekuna żłobka, pod opieką którego dziecko przebywało w czasie, gdy zdarzył się wypadek
 • uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku
 • sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor żłobka.

Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.

Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może

złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor żłobka. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców dziecka poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone. Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, żłobka, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku dziecka oraz dla organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.

5. Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu). Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do protokołu lub na piśmie. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący żłobka. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

6. Dokumentacja

Dyrektor żłobka prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.

 

 

 1.  

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez dziecko czynu karalnego

POPEŁNIENIE PRZEZ DZIECKO CZYNU KARALNEGO

 

 

Cel

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w żłobka na wypadek popełnienia przez dziecko czynu karalnego oraz udzielenie pomocy dziecku – sprawcy czynu karalnego.

 

Osoby odpowiedzialne

i zarządzanie

 

 

Dyrektor żłobka, osoba wyznaczona w przypadku nieobecności w/w.

 

 

 

 

 

Podstawy uruchomienia działań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach:

 • art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym,
  • 36
 • art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,
 • art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,
 • art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,
 • art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,
 • art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,
 • art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
 • art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,
 • art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży,
 • art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,
 • art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,
 • art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.

 

Sposób działania

 

 • Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia dyrektora żłobka.
 • Dyrektor żłobka odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia
 • W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie żłobka, wyznaczone przez niego osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi żłobka
 •  Dyrektor żłobka winien powiadomić rodziców dziecka o zaistniałym przypadku.
 • Dyrektor żłobka jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest wychowankiem żłobka i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

 

 

 1.  

Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

PRZYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

 

 

Cel

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w żłobka na wypadek zidentyfikowania w żłobku dziecka będącego ofiarą czynu karalnego dziecka oraz udzielenie pomocy dziecku - ofierze czynu karalnego.

 

Osoby odpowiedzialne

i zarządzanie

 

 

Dyrektor żłobka.

W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.

Podstawy uruchomienia działań

 

Sytuacja, w której dziecko stało się ofiarą czynu karalnego zabronionego przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Sposób postępowania

 

Obowiązki pracowników żłobka

 

Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu karalnego pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o sytuacji dyrektora żłobka.

 • Obowiązkiem dyrektora żłobka jest niezwłoczne powiadomienie rodziców dziecka - ofiary czynu karalnego.
 • Następnie dyrektor żłobka  winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 • W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie psychologiczne.

 

 

 

 

Przepisy końcowe

 

 1. Pracownicy  uczestniczyli w szkoleniu dot. Standardów Ochrony Małoletnich w
 2. W przypadku procedur niezawartych w dokumencie, obowiązują przepisy Kodeksu Karnego.
 3. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia.
 4. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie Standardów na stronie internetowej żłobka.

 

 

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry